th line-th-en en  
thaicounsel
 
ad-thaicounsel
 
lecturer    
 
lecturer

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรอนงค์ อินทรจิตร

ตำแหน่งปัจจุบัน
  • ประธานกรรมการบริหารและผู้อำนวยการ มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์
  • ประธาน สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์
  • นักจิตบำบัดอาวุโส ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้หญิง และ เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว
 
ประวัติการศึกษา
2508 จบมัธยมศึกษาตอนปลายจาก ร.ร.เบญจมราชาลัยฯ
2509 Communication Operations ที่ Civil Aviation Training Center และทำงานกับสายการบินแอร์อเมริกา
2514 ศึกษาต่อปริญญาตรีในสาขา Medical Secretary จาก Los Angeles City College ใน California สหรัฐอเมริกา
2523 ระดับเตรียมปริญญาเอก ที่ University of Alabama at Birmingham ใน Alabama สาขา Health Services Administration Development และเข้ารับการฝึกอบรมที่โรงพยาบาล Brookwood Medical Center ในตำแหน่ง "ผู้อำนวยการฝึกหัด" มีหน่วยกิตสะสมเพื่อเรียนต่อปริญญาเอก แต่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนต่อ
2527 ระดับปริญญาตรีศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2534 เข้ารับการอบรมหลักสูตรจิตบำบัด Rational-Emotional Therapy ที่สถาบัน RET, The University of the State of New York สหรัฐอเมริกา สอบผ่านหลักสูตรนักจิตบำบัด
 
ประวัติการศึกษาและการทำงาน
2515-2519 ทำงานที่ Youth Treatment Center (YTC) หรือ American Employees Health Association ตำแหน่ง Medical Secretary และAssistant Administrator หน่วยงานจิตเวชของสถานทูตสหรัฐอเมริกา ดูแลการบริหารจัดการ-การเงินขององค์กร รวมทั้ง Crisis Line สำหรับผู้มีปัญหาในยามราตรี
2519-2524 โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล  ตำแหน่งเลขานุการบริหารโรงพยาบาลและผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล
2520 ก่อตั้งนิตยสาร “ใกล้หมอ” นิตยสารการแพทย์เล่มแรกของไทย
2525 ที่ปรึกษาโรงพยาบาลมิตรภาพ สระบุรีและโรงพยาบาลกรุณาพิทักษ์ และเริ่มงานเขียนด้านสตรีให้แก่หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
2526-2528 เขียนและสอนหลักสูตรเลขานุการการแพทย์ โครงการศึกษาต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี
   
2527 ก่อตั้ง “ศูนย์ฮอทไลน์” 
2531 ก่อตั้ง Hotline Women's Magazine นิตยสารจิตวิทยาเล่มแรกของไทย
2532 จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ อย่างเป็นทางการ  
2534 ก่อตั้งสถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ เพื่อเป็นโรงเรียนฝึกอบรมทางจิตวิทยา เพื่อให้บริการฝึกอบรมการให้บริการปรึกษาแนะนำ จิตบำบัด และการฝึกอบรมด้านโรคเอดส์ จิตวิทยา การจัดการกับวิกฤตการณ์ ตลอดจนการพัฒนาสตรี จัดตั้งองค์การผู้ติดเชื้อเอชไอวีแห่งประเทศไทย และบ้านของวันพรุ่งนี้ เชียงใหม่ สำหรับผู้หญิงและเด็กที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรง ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์และหรือติดเอดส์
เด็กกำพร้าด้วยโรคเอดส์ (ปิดดำเนินการแล้ว)
2540 โครงการชมรมผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
2540-2546 ดำเนินรายการวิทยุเพื่อการศึกษา "เพื่อนคู่คิด: ชั่วโมงฮอทไลน์" F.M. 92.0 MHz. และ A.M. 1161 KHz. ศูนย์ เทคโนโลยีทางการศึกษา และให้บริการปรึกษาแนะนำในลักษณะของวิทยุชุมชน เป็นรายการสดให้บริการปรึกษาแนะนำโดยนักจิตวิทยาเป็นแห่งแรกในประเทศไทย
2542-2544 ร่วมผลิตรายการและพิธีกรประจำรายการโทรทัศน์ “บ่ายนี้มีคำตอบ: มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์”  ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ได้แก่ รายการชุดฮอทไลน์สายเอดส์  ชุดระเบียงฮอทไลน์ ชุดแรงงานเด็ก ชุดสิทธิเด็ก
2543-ปัจจุบัน เปิดบริการ "สายด่วนสุภาพบุรุษ" เพื่อรณรงค์ให้ผู้ชายที่ชอบใช้ความรุนแรง เข้ารับการบำบัดรักษา
ด้านจิตใจ เพื่อป้องกันและยุติไม่ให้ผู้หญิงและเด็กตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง
2544-2554 ผู้ร่วมผลิตรายการและวิทยากรประจำรายการโทรทัศน์ “หน้าต่างสังคม”  ทาง สทท. 11
กรมประชาสัมพันธ์
2546 ร่วมก่อตั้งกองทุนเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรี วิทยากรประจำรายการวิทยุเพื่อการศึกษา
"คุยกับอรอนงค์" ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
2547 เป็นที่ปรึกษา-ร่วมก่อตั้ง ศูนย์ฮอทไลน์ เวียงจันทร์ สหพันธ์แม่หญิงลาว ส.ป.ป.ลาว ผลิตและเป็นวิทยากรประจำรายการวิทยุเพื่อการศึกษา "แนะแนวชีวิต" ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
2549 เป็นที่ปรึกษาและร่วมก่อตั้ง บ้านพักสำหรับผู้หญิง กระทรวงมิติหญิงชาย (Gender) สาธารณรัฐมัลดีฟส์
 
ผลงานทางด้านวิชาการ
  • เขียนและสอนหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีสาขาเลขานุการการแพทย์ มหาวิทยาลัย มหิดล
  • เขียนและสอนหลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลขั้นต้น (ระดับหัวหน้าแผนก) สำหรับ นศ.ปริญญาตรีสาขารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรมานานกว่า 25 ปี ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สาขาการบริหารโรงพยาบาล (ระดับหัวหน้าแผนกรังสีเทคนิค)มหาวิทยาลัยมหิดล
  • อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ และหลักสูตรปริญญาโท-เอก สาขาพัฒนาสุขภาพ ภาควิชาเวช ศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา ในอีกหลายสถาบัน
  • มีผลงานวิจัยทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
  • นับตั้งแต่ พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษางานด้านพัฒนาด้านสังคมจิตวิทยาในระดับนานาชาติ เช่น UNDP, UNIFEM, UNICEF เป็นต้น จนถึงปัจจุบัน ที่ปรึกษาและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สังคมจิตวิทยา กฎหมาย เช่น จีน อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน ศรีลังกา ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม มัลดีฟส์ ฟิลิปปินส์ อินโดเนเซีย เป็นต้น
 
ตำราวิชาการ (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
การให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์ (Telephone Counseling) คู่ใจดีเจ (Hotline Radio Counseling)
การบริหารโรงพยาบาลขั้นพื้นฐาน (ระดับหัวหน้าแผนก) เลขานุการการแพทย์ (Medical Secretary)
เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำเอชไอวี/เอดส์ เล่ม 1-3 (HIV/AIDS Counseling)   ผู้หญิงกับเซ็กซ์ เล่ม 1
คู่มือการจัดการช่วยเหลือกรณีเหยื่อจากการใช้แรงงานเด็ก คิดถึง
คู่สมรสบำบัด เล่ม 1 ผู้หญิงกับความรัก
ข่มขืน ขื่นขม เล่ม 1 ในความเหงา
ในความเงียบ  หัวอกแม่
แนะหนู กำลังใจและความเข้าใจรักษาโรคเอดส์  
บ้านของวันพรุ่งนี้ 1: โลกของผู้หญิงติดเอดส์   เรื่องของผู้ชายจากสายด่วนสุภาพบุรุษ
ผู้หญิงและเด็ก: เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว  ทำไมต้องฆ่าตัวตาย A Cry for Help
หนูยังอยากไม่ตาย: A Cry for Help ใต้หลังคาบ้าน
เรื่องของผัว ๆ เมีย ๆ เล่ม 1-2    ผู้หญิงกับสุขภาพ
บ้านของวันพรุ่งนี้ 2: ชีวิตของผู้หญิงทุกข์ยาก    ระเบียงฮอทไลน์ เป็นต้น               
ผู้หญิงกับครอบครัวและโรคเอดส์   ฟ้าเปลี่ยนสีที่เบอร์มิงแฮม
เอดส์ข้ามขอบฟ้า เหตุเกิดในโรงพยาบาล
ไทยศึกษา เล่ม 1 จิตวิทยาของคนไทย : พระสร้างคน
คนสร้างพระ
บันทึกความทรงจำของทหารอาสาในสงครามโลกครั้งที่ 1
ไทยศึกษา เล่ม 2: นิราศมหายุทธ์ นิราศอัตชีวประวัติของ
จันท์ ศุขมา
 
A Working Manual: Case Study and Management for Victims of Child Labor Problems  
Men’s Hotline: Lessons Learned From The Counseling Hotline and Clinic For Men  
   
บทความชุดในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้แก่ ใกล้หมอ คุณและหมอ สาธารณสุขก้าวหน้า จันทร์
หมอชาวบ้าน สยามรัฐ ปัญหาชีวิตและสุขภาพ เป็นต้น
 

 

 
hotline  
  Counter 599 หน้าหลัก | หลักสูตร | รายงานการฝึกอบรม | ข่าวสาร | วิทยากร | ติดต่อเรา