th line-th-en en  
thaicounsel
 
ad-thaicounsel
 
lecturer    
 
lecturer

ดร. นรินทร์ กรินชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน
  • เลขาธิการและรองผู้อำนวยการ มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์
  • รักษาการผู้อำนวยการ สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์
  • นักจิตวิทยา ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาแนะนำแก่วัยรุ่น และเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว
 
ประวัติการศึกษา
2526 มัธยมศึกษา ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา พญาไท
2531 บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2534 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (นโยบายสาธารณะ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2535 Certificate in Rational-Emotive Therapy, The University of the State of New York, U.S.A.
2536 Certificate in Public Health Care Management Skills, The University of London, U.K.
2537 รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต (บริหารงานบุคคล)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2538 Certificate in Health Services Administration, The University in Alabama at Birmingham, U.S.A.
2544 ปริญญาเอกทางสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข สาขาวิชาจิตวิทยาสุขภาพและ
มานุษยวิทยาการแพทย์ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล
 
ประวัติการศึกษาและการทำงาน
2529 เริ่มเป็นอาสาสมัครของศูนย์ฮอทไลน์
2531 เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้เริ่มต้นทำงานในบริษัทเอกชน และได้เปลี่ยนแปลงวิชาชีพของตนเองมาในงานทางด้านสาธารณประโยชน์ ร่วมก่อตั้ง Hotline Women's Magazine นิตยสารจิตวิทยาเล่มแรกของไทย
2532 ร่วมจัดตั้งมูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์
2534 ร่วมก่อตั้งสถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ เพื่อเป็นโรงเรียนฝึกอบรมทางจิตวิทยา และจัดตั้งองค์การผู้ติดเชื้อเอชไอวีแห่ง ประเทศไทย
2535 ดำเนินรายการวิทยุ  ชีวิต-สังคม & วัยรุ่นทางสไมล์เรดิโอ 5  F.M.102.5 MHz.
ก่อตั้งบ้านของวันพรุ่งนี้ เชียงใหม่ สำหรับผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาเดือดร้อน
   
2540 จัดตั้งชมรมผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ดำเนินรายการวิทยุ กศน.
“เพื่อนคู่คิด: ชั่วโมงฮอทไลน์” มาจนถึงปัจจุบัน
2542 ร่วมผลิตรายการและพิธีกรประจำรายการโทรทัศน์ "บ่ายนี้มีคำตอบ: มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์" ทางช่อง 9 อ.ส.ม.ท. กรรมการอำนวยการ สมาคมประสานงานองค์กรเอกชนเพื่อการสาธารณสุข (ประเทศไทย)
2543 ดำเนินรายการวิทยุ “เพื่อนหญิง: ฮอทไลน์ไขปัญหา”   ทางวิทยุ อ.ส.ม.ท. 
2544-2554 ผู้ร่วมผลิตรายการและพิธีกรประจำรายการโทรทัศน์ "หน้าต่างสังคม" ทาง สทท. 11 กรมประชาสัมพันธ์ www.tv11.prd.go.th จนถึงปัจจุบัน ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 16.30 น. ซึ่งเนื้อหาสาระเน้นการยุติความรุนแรงต่อ ผู้หญิงและเด็ก สิทธิเด็ก สุขภาพชุมชน และบทบาทหญิงชายในสังคมไทย
2546 ร่วมก่อตั้งกองทุนเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรี และมูลนิธิกองทุนเพื่อยุติความรุนแรงต่อสตรี
ดำเนินรายการวิทยุ กศน. แนะแนวชีวิต ทางวิทยุศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
2547 เป็นที่ปรึกษา-ร่วมก่อตั้ง ศูนย์ฮอทไลน์ เวียงจันทร์ สหพันธ์แม่หญิงลาว ส.ป.ป.ลาว
2548-2550 วิทยากรประจำรายการ Only The Only ทาง ASTV ช่อง News 1 และ ช่อง Variety 3
2549 เป็นที่ปรึกษาและร่วมก่อตั้ง บ้านพักสำหรับผู้หญิง กระทรวงมิติหญิงชาย (Gender) สาธารณรัฐมัลดีฟส์
2551 สมาชิก สภาพัฒนาการเมือง รุ่นที่ 1 พ.ศ.2551-2555
2553 วิทยากรปรึกษาปัญหาทางจิตวิทยา ประจำรายการ “สยามราตรี” ทาง ช่อง Super บันเทิง ASTV และ True 70
2553-2554 วิทยากรปรึกษาปัญหาชีวิต ประจำรายการ “Colourful Courlor Yo” ทาง ช่องบางกอกทูเดย์ MVTV
   
 
ผลงานทางด้านวิชาการ
  • บรรยายในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั่วประเทศ เช่น อาจารย์พิเศษ ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิชาพื้นฐานทางสังคมศาสตร์การแพทย์ของ นศ.ในกลุ่มวิทยาศาตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
  • ด้านต่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาและฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข สังคมจิตวิทยา กฎหมาย เช่น จีน อินเดีย บังคลาเทศ ปากีสถาน ศรีลังกา ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม มัลดีฟส์ ฟิลิปปินส์ อินโดเนเซีย เป็นต้น
  • ผลงานวิจัยทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ เช่น Gender Differences in Sexual Meanings among Thai Adolescents: A Case Study of Hotline Center Foundation
  • ผลงานด้านหนังสือและตำรา    อยู่อย่างไรไม่กลัวเอดส์  และหนังสือเขียนร่วมกับอรอนงค์ อินทรจิตร อีกหลายเล่ม เช่น การให้คำปรึกษาแนะนำทางโทรศัพท์  เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำเอชไอวี/เอดส์ เล่ม 1-3   คู่ใจดีเจ
    ผู้หญิงกับเซ็กซ์   คู่สมรสบำบัด เป็นต้น
  • บทความในหนังสือพิมพ์และนิตยสาร ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ใน สยามรัฐ วัฏจักร ปัญหาชีวิตและสุขภาพ ชีวิตต้องสู้  เป็นต้น
 
เกียรติประวัติ
2534 รางวัลผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตดีเด่น สาขาบริการสังคม จากมูลนิธิศาสตราจารย์นายแพทย์ฝนแสงสิงแก้ว กระทรวงสาธารณสุข
2544 ได้รับรางวัลนักวิชาชีพดีเด่น จากสโมสรโรตารี กรุงเทพใต้
2547 รางวัลบุคคลดีเด่นประจำปี 2547 จากนิตยสารเปรียว

 
hotline  
  Counter 599 หน้าหลัก | หลักสูตร | รายงานการฝึกอบรม | ข่าวสาร | วิทยากร | ติดต่อเรา