th line-th-en en  
thaicounsel
 
ad-thaicounsel
 
 
ข่าวสาร arrow รายละเอียดหลักสูตร 2559-2560  
 
     
รายละเอียดหลักสูตร 2559-2560  

รายละเอียดหลักสูตร 2559-2560

หลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมใน

โครงการพัฒนาศักยภาพนักสังคมสงเคราะห์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องสู่การให้คำปรึกษาแนะนำมืออาชีพ

โดย สถาบันจิตวิทยาฮอทไลน์ มูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์

 

หลักสูตร การให้คำปรึกษาแนะนำทางสังคมจิตวิทยา ขั้นต้น

(Basic Professional Psychosocial Counseling)

 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะเบื้องต้นของการติดต่อสื่อสารและการให้คำปรึกษาแนะนำ ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมจิตวิทยา การแพทย์และสาธารณสุข การศึกษา กระบวนการยุติธรรม พัฒนาชุมชน ทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติ: มีประสบการณ์การทำงานด้านสังคมและบริการสังคม อย่างน้อย 6 เดือน

เนื้อหาสาระ: เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำทางสังคมจิตวิทยา ขั้นต้น ได้แก่

1) หลักการ ทฤษฎีและแนวความคิดของการติดต่อสื่อสารและการให้คำปรึกษาแนะนำทางสังคมจิตวิทยา

2) คุณสมบัติที่ดีของผู้ให้คำปรึกษาแนะนำและการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ

3) อารมณ์กับการจัดการอารมณ์

4) การวิเคราะห์ปัญหาของผู้ใช้บริการ และการจัดการให้ความช่วยเหลือปัญหาเฉพาะ เช่น ปัญหาเร่งด่วน ปัญหาที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

5) การฝึกภาคปฏิบัติด้านการติดต่อสื่อสารและการให้คำปรึกษาแนะนำ กรณีศึกษาจากผู้ใช้บริการ

6) ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น

วิธีการอบรม: บรรยายภาคทฤษฎี, ฝึกทักษะภาคปฏิบัติ, ศึกษารายกรณี, บทบาทสมมติ อภิปรายกลุ่ม และการประเมินตนเองและการทดสอบ                

คณะวิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรอนงค์ อินทรจิตร, ดร. นรินทร์ กรินชัย และทีมงาน

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม: รุ่นละ 25 คน จำนวน 6 รุ่น รวม 150 คน

สถานที่อบรม: ห้องประชุมมูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ 145/6-7 ถนนวิภาวดีรังสิต 20 จอมพล จตุจักร กทม 10900

ระยะเวลาอบรม: ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม 5 วัน/รุ่น วันละ 7 ชั่วโมง รวม 35 ชั่วโมง


หลักสูตร การให้คำปรึกษาแนะนำทางสังคมจิตวิทยาเฉพาะทาง

(Specialist Psychosocial Counseling)

 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำเฉพาะทาง ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เป็นการต่อยอดการให้คำปรึกษาแนะนำทางสังคมจิตวิทยาขั้นต้น

กลุ่มเป้าหมาย: บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสังคมและบริการสังคม ทั้งภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติ: ได้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการให้คำปรึกษาแนะนำขั้นต้นของมูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์มาก่อน

เนื้อหาสาระ: เทคนิคและทักษะการให้คำปรึกษาแนะนำทางสังคมจิตวิทยาในภาพรวม ได้แก่

1) ทบทวนหลักการ ทฤษฎีและแนวความคิดของการติดต่อสื่อสารและการให้คำปรึกษาแนะนำทางสังคมจิตวิทยา

2) การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเฉพาะทาง

3) การวิเคราะห์ปัญหาของผู้ใช้บริการ และการจัดการให้ความช่วยเหลือปัญหาเฉพาะ เช่น ปัญหาครอบครัว เด็กและวัยรุ่น คู่สมรส ความรุนแรงในครอบครัว พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ (เพศวัยรุ่น) วิกฤตการณ์ (การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการทำแท้ง การละเมิดทางเพศ การพยายามฆ่าตัวตาย การจี้ตัวประกัน) เป็นต้น

4) เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำเฉพาะทางและการฝึกปฏิบัติ

5) ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น

เนื้อหาของหลักสูตรการให้คำปรึกษาแนะนำเด็กและวัยรุ่น

1) ทบทวนหลักการและแนวคิดของการให้คำปรึกษาแนะนำเด็กและวัยรุ่น

2) การพัฒนาคุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษาแนะนำเด็กและวัยรุ่น

3) การวิเคราะห์ปัญหาของผู้ใช้บริการเด็กและวัยรุ่น และการจัดการให้ความช่วยเหลือปัญหาเฉพาะ เช่น ปัญหาบุคลิกภาพ ครอบครัว ความรัก การศึกษา พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ (เพศวัยรุ่น) เป็นต้น

4) เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำเด็กและวัยรุ่น

5) การฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาแนะนำเด็กและวัยรุ่น

6) ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น

เนื้อหาของหลักสูตรการให้คำปรึกษาแนะนำผู้หญิงและครอบครัว

1) ทบทวนหลักการและแนวคิดของการให้คำปรึกษาแนะนำผู้หญิงและครอบครัว

2) การพัฒนาคุณสมบัติของผู้ให้คำปรึกษาแนะนำผู้หญิงและครอบครัว

3) การวิเคราะห์ปัญหาของผู้หญิงและครอบครัว และการจัดการให้ความช่วยเหลือ เช่น ปัญหาบุคลิกภาพ ครอบครัว คู่สมรส ความรุนแรงในครอบครัว การละเมิดทางเพศ เป็นต้น

4) เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำผู้หญิงและครอบครัว

5) การฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาแนะนำผู้หญิงและครอบครัว

6) ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น

เนื้อหาของหลักสูตรการให้คำปรึกษาแนะนำผู้หญิงในภาวะวิกฤต (เน้นเนื้อหาด้านการช่วยเหลือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม) 1 รุ่น

1) ทบทวนหลักการ และแนวคิดของการให้คำปรึกษาแนะนำในภาวะวิกฤต

2) การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้คำปรึกษาแนะนำผู้หญิงในภาวะวิกฤต

3) การวิเคราะห์ปัญหาของผู้หญิงในภาวะวิกฤต และการจัดการให้ความช่วยเหลือ เช่น ปัญหาวิกฤตเร่งด่วน การตั้งครรภ์ไม่พร้อม การทำแท้ง การละเมิดทางเพศ เป็นต้น

4) เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำผู้หญิงในภาวะวิกฤต

5) การฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาแนะนำผู้หญิงในภาวะวิกฤต

6) ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น

เนื้อหาของหลักสูตรการให้คำปรึกษาแนะนำผู้หญิงในภาวะวิกฤต (เน้นเนื้อหาด้านการช่วยเหลือผู้หญิงที่เป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัว) 1 รุ่น

1) ทบทวนหลักการ และแนวคิดของการให้คำปรึกษาแนะนำในภาวะวิกฤต

2) การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้ให้คำปรึกษาแนะนำผู้หญิงในภาวะวิกฤต

3) การวิเคราะห์ปัญหาของผู้หญิงในภาวะวิกฤต และการจัดการให้ความช่วยเหลือ เช่น ปัญหาวิกฤตเร่งด่วน ความรุนแรงในครอบครัว การฆ่าตัวตาย เป็นต้น

4) เทคนิคการให้คำปรึกษาแนะนำผู้หญิงในภาวะวิกฤต

5) การฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาแนะนำผู้หญิงในภาวะวิกฤต

6) ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น

 

วิธีการอบรม: บรรยายภาคทฤษฎี, ฝึกทักษะภาคปฏิบัติ, ศึกษารายกรณี, บทบาทสมมติ อภิปรายกลุ่ม และการประเมินตนเองและการทดสอบ                

คณะวิทยากร: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) อรอนงค์ อินทรจิตร, ดร. นรินทร์ กรินชัย และทีมงาน

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม: รุ่นละ 20 คน จำนวน 4 รุ่น รวม 80 คน

สถานที่อบรม: ห้องประชุมมูลนิธิศูนย์ฮอทไลน์ 145/6-7 ถนนวิภาวดีรังสิต 20 จอมพล จตุจักร กทม 10900

ระยะเวลาอบรม: ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม 4 วัน/รุ่น วันละ 7 ชั่วโมง รวม 28 ชั่วโมง

สงวนลิขสิทธิ์ 2559


ดาวน์โหลดใบสมัครโครงการ 

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญสมัครเข้ารับการอบรม


 

 

 

 
 
 
 
hotline  
  Counter 198,743 หน้าหลัก | หลักสูตร | รายงานการฝึกอบรม | ข่าวสาร | วิทยากร | ติดต่อเรา